Inleiding

Kreeft Infra bv respecteert uw privacy, niet omdat de wet dit van ons vraagt maar omdat wij dit als vanzelfsprekend vinden.

Kreeft Infra streeft er naar om uw privacy zo goed mogelijk te waarborgen en zal vertrouwelijk omgaan met alle informatie die u bij ons aanlevert. Wij verwerken uw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor u deze aan ons hebt verstrekt en bij de verwerking van persoonsgegevens nemen wij de geldende wet- en regelgeving op het gebied van privacy in acht.

Op deze pagina treft u als gebruiker van de website onder het domein kreeft-gww.nl/kreeftinfra.bv het privacy beleid aan van Kreeft Infra bv, hierna te noemen: ‘Kreeft Infra’. Dit privacy beleid is van toepassing op het gebruik van de website en op de dienstverlening van Kreeft Infra en beschrijft hoe wij omgaan met de persoonsgegevens die wij van u verkrijgen en voor welke doeleinden wij deze gegevens verzamelen, op welke wijze wij uw persoonsgegevens beschermen en uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens.

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is Kreeft Infra, gevestigd te Velsen aan de Kraandrijverstraat 43. Voor al uw vragen, opmerkingen en verzoeken met betrekking tot de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) kunt u contact opnemen met onze functionaris voor de gegevensbescherming (FG), via telefoonnummer 0255-577023 en/of per e-mail: info@kreeft-gww.nl.

Kreeft Infra behoudt zich het recht voor om dit privacy beleid te wijzigen, wijzigingen worden aan u doorgegeven via onze website. Wij raden u aan om dit privacy beleid regelmatig te raadplegen.

Categorieën persoonsgegevens

Door het gebruik van deze website en de daarop beschikbare diensten (zoals het contactformulier) verzend u bepaalde (persoons)gegevens naar het e-mail adres van Kreeft Infra. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend deze (persoons)gegevens die rechtstreeks door u worden aangeleverd of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken in het kader van de uitvoering van onze diensten. Alle door u aangeleverde (persoons)gegevens worden niet aan derden verstrekt zonder uw toestemming. Van gegevens verzonden via het webformulier worden geen kopieën opgeslagen op de server.

Wij verzamelen van u de volgende gegevens:

 • NAW gegevens;
 • Telefoonnummer;
 • Bedrijfsgegevens;
 • E-mailadres.

Grondslag voor gegevensverwerking

Wij mogen alleen rechtmatig (persoons)gegevens van u verwerken als wij dit doen op basis van een juridische grondslag. Wij verwerken uw (persoons)gegevens omdat dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van een eventuele dienstverlening tussen u en ons, zoals neergelegd in artikel 6 lid 1 sub b van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Daarnaast kunnen wij uw (persoons)gegevens verwerken voor een ander gerechtvaardigd belang, zoals het informeren van onze cliënten over actualiteiten of wijzigingen in onze dienstverlening. Deze grondslag is neergelegd in artikel 6 lid 1 sub f van de AVG.

Indien u ons geen, onvoldoende, of onjuiste (persoons)gegevens kan of wil verstrekken, kan dit als gevolg hebben dat wij geen dienstverlenend verband met u aangaan.

Doeleinden gegevensverwerking

De persoonsgegevens die door ons worden verzameld in het kader van de uitvoering van een dienstverlenend verband, worden gebruikt of verdienen inzage voor de volgende doeleinden:

 • Het toevoegen van uw gegevens binnen ons cliëntenbestand;
 • Het bijhouden van door u aangegeven voorkeuren;
 • Het inplannen van afspraken;
 • Het opstellen en toedoen van begrotingen/offertes;
 • Het aangaan van contractuele dienstverlenende verbanden;
 • Het uitvoeren van contractuele dienstverlenende verbanden;
 • Het in overleg en met uw toestemming contracteren van derden, noodzakelijk voor de uitvoering van contractuele dienstverlenende verbanden;
 • Het interne kwaliteitsproces ter verbetering van onze dienstverlening;
 • Het uitvoeren van overige, door u gevraagde, diensten.

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden

Wij verstrekken uw persoonsgegevens in beginsel alleen aan derde partijen indien u daar zelf toestemming voor heeft gegeven. Gegevensverstrekking zonder uw toestemming vindt plaats indien dat noodzakelijk is voor de uitvoering van contractuele dienstverlenende verbanden tussen u en ons uit te kunnen voeren of een wettelijke verplichting ons dat voorschrijft. Het verstrekken van uw persoonsgegevens aan derden wordt niet gedaan indien u uitdrukkelijk bezwaar maakt tegen het delen van uw privacygevoelige gegevens of vertrouwelijke data.

Het op veilige wijze verstrekken van uw persoonsgegevens aan derden kan noodzakelijk zijn voor:

 • Het laten uitvoeren van diensten ten behoeven van contractuele dienstverlenende verbanden door derden (onder-aanneming);
 • Het periodiek verrichten van een patiënten tevredenheidsonderzoek;
 • Audit en (her)certificering;
 • Veiligstellen van onze bedrijfsgegevens d.m.v. back-up service.

Cookies en website functionaliteit

De website van Kreeft Infra gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Hoe u dit kunt doen leest u na in de handleiding van de door u gebruikte browser.

Deze website is ontwikkeld met de database gerelateerde software van WordPress, zowel WordPress als geen van de gebruikte plugins verzamelen persoonsgegevens, van gegevens verzonden via de webformulieren worden geen kopieën opgeslagen op de webserver.

Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten, etc.). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde, alsof u, als bezoeker deze andere website heeft bezocht.

Deze websites kunnen data over u verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en uw interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als u een account hebt en ingelogd bent op deze websites van derden (denk hierbij bijvoorbeeld aan Facebook of YouTube)

Lijst met door deze website gebruikte cookies:

[render_cookies_list]

Webbeheer

Indien u een account hebt en inlogt op het beheer gedeelte van deze website, slaan we een tijdelijke cookie op om te bepalen of uwvbrowser cookies accepteert. Deze cookie bevat geen persoonlijke gegevens en wordt verwijderd zodra u uw browser sluit.

Zodra u inlogt, zullen we enkele cookies bewaren in verband met uw login informatie en schermweergave opties. Login cookies zijn 2 dagen geldig en cookies voor schermweergave opties 1 jaar. Als u “Herinner mij” selecteert, wordt uw login 2 weken bewaard. Zodra u uitlogt van uw account, worden login cookies verwijderd.

Wanneer u een bericht wijzigt of publiceert wordt een aanvullende cookie door uw browser opgeslagen. Deze cookie bevat geen persoonlijke data en heeft enkel het post ID van het artikel wat u hebt bewerkt in zich. Deze cookie is na een dag verlopen.

Van gebruikers geregistreerd op onze website (webbheer) bewaren we persoonlijke informatie in het gebruikersprofiel. Alle gebruikers kunnen hun persoonlijke informatie bekijken, wijzigen of verwijderen op ieder moment (de gebruikersnaam kan niet gewijzigd worden). Website beheerders kunnen deze informatie ook bekijken en wijzigen.

Beveiligingsmaatregelen

Om uw gegevens zo goed mogelijk te beschermen hebben wij passende beveiligingsmaatregelen getroffen.

 • Alle werkplekken zijn voorzien van up-to-date antivirus software;
 • Alle werkplekken en software met privacygevoelige gegevens of vertrouwelijke data zijn beveiligd met persoonsgebonden gebruikersnamen en (sterke) wachtwoorden;
 • Alleen rechtstreeks bij Kreeft Infra betrokken personen hebben toegang tot uw privacygevoelige gegevens of vertrouwelijke data. Zij hebben alleen toegang tot die gegevens welke noodzakelijk zijn voor de uitvoering van zijn of haar taken;
 • Al onze medewerkers hebben getekend voor geheimhouding;
 • Kreeft Infra heeft een eigen, beveiligde dataserver voor het huisvesten van alle programmatuur en bijbehorende data bronnen en (losse) databestanden. De server van Kreeft Infra waarop persoonsgegevens worden bewaard is voorzien van een professionele en moderne firewall, up-to-date antivirus software en staat niet in rechtstreekse verbinding met het internet;
 • De data welke wordt opgebouwd en onderhouden binnen Kreeft Infra worden door middel van een externe, online Back-up oplossing dagelijks veiliggesteld. Dit gebeurd via een beveiligde verbinding. De data wordt opgeslagen binnen een beveiligd datacentrum, dit datacentrum staat binnen de EU. Met het datacentrum is een verwerkersovereenkomst afgesloten waarin is vastgelegd hoe het datacentrum de veiligheid en privacy van de aangeboden persoonsgegevens waarborgt.

Beleid bij datalek/beveiligingsincident

Kreeft Infra hanteert een streng intern beveiligingsbeleid. Wanneer wij ontdekken dat er sprake is van een datalek/beveiligingsincident dan verzamelen wij in eerste instantie zoveel mogelijk informatie over het beveiligingsincident. Daarnaast maken wij indien noodzakelijk (afhankelijk van de aard en ernst van het incident) direct melding bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Vervolgens inventariseren en informeren wij de betrokken bij het datalek/beveiligingsincident. Hierbij melden wij de aard van de inbreuk en geven bij de betrokkenen aan wat de mogelijk negatieve gevolgen kunnen zijn en hoe deze te beperken en in het vervolg te voorkomen.

Vervolgens zal onze organisatie achterhalen wat de oorzaak van het incident is geweest en welke stappen nodig zijn om de oorzaak van het incident te achterhalen en deze stappen uitvoeren om er voor te zorgen dat dit of een dergelijk incident in de toekomst kan worden voorkomen.

Hebt u vragen over ons beleid met ten aanzien van ons beleid beveiligingsincidenten en datalekken? Neemt u dan gerust contact op met Kreeft Infra voor meer informatie.

Uw rechten

Wanneer u persoonsgegevens aan ons heeft verstrekt, heeft u verschillende rechten die u kunt uitoefenen. Zo heeft u recht op inzage, rectificatie, aanvulling, afscherming en het recht op het verwijderen of vernietigen van (delen van) uw gegevens. Ook kunt u ons verzoeken om uw gegevens aan u of een andere partij over te dragen, een kopie te ontvangen van uw gegevens en u heeft het recht om de gegevensverwerking te beperken.

Het staat u daarnaast vrij om bezwaar te maken tegen een verwerking van uw gegevens. Maakt u gebruik van het recht op verwijdering en vernietiging van uw privacygevoelige persoonsgegevens of vertrouwelijke data dan dienen wij uw verzoek binnen drie maanden uit te voeren, tenzij aannemelijk is dat het bewaren van de gegevens van aanmerkelijk belang is voor iemand anders dan de betrokken cliënt, of omdat een wettelijke bepaling vernietiging verbiedt.

U heeft het recht om uw beslissing met betrekking tot uw gegevensverwerking ten aller tijden te wijzigen en/of intrekken. Verwijdering en vernietiging van uw gegevens is echter een permanente beslissing welke niet ongedaan kan worden gemaakt. Kreeft Infra werkt niet met geautomatiseerde besluitvorming en profilering.

U kunt uw verzoek tot inzage, rectificatie, aanvulling, afscherming of het verwijderen/vernietigen van (delen van) uw gegevens bij ons kenbaar maken door hiertoe een schriftelijk verzoek in te dienen, dit kan via e-mail op info@kreeft-gww.nl, via telefoonnummer 0255-577023 of via ons postadres: Kraandrijverstraat 43, 1951 AL te Velsen-noord. Wij streven ernaar om zo spoedig mogelijk maar ten minste binnen 4 weken op uw verzoek te reageren.

Klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens

Mocht u onverhoopt niet tevreden zijn over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan, dan horen wij dit graag van u. Komen wij er samen niet uit dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. De contactgegevens van de Autoriteit Persoonsgegevens vindt u op autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Uw privacy hebben wij hoog in het vaandel.

Wij danken u voor uw aandacht en wijzen u nogmaals op het feit dat u bij vragen contact op kan nemen met Kreeft Infra bv via e-mail op info@kreeft-gww.nl, via telefoonnummer 0255-577023 of via ons postadres: Kraandrijverstraat 43, 1951 AL te Velsen-noord.